Sadržaj

 • Osnovni pojmovi
 • Ugovor o prodaji
 • Dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora
 • Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu
 • Nesaobraznost
 • Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti
 • Garancija
 • Reklamacija i način rešavanja reklamacije
 • Komunikacija elektronskim putem
 • Izjava o zaštiti privatnosti
 • Intelektualna svojina
 • Vaš nalog
 • Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci
 • Opisi proizvoda
 • Cene proizvoda
 • Radno vreme
 • Promena (ažuriranje) podataka na sajtu
 • Ograničenje garancija
 • Ograničenje odgovornosti
 • Ostalo
 • Povraćaj PDV stranom kupcu – putniku
 • Izdavanje zahteva za povraćaj PDV
 • Izdavanje zahteva za povraćaj PDV u papirnom obliku
 • Podnošenje zahteva za povraćaj PDV

 

Osnovni pojmovi

„Trgovac ili M.Military Original Clothing“ označava privredno  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, sa sedištem u Beogradu, ulica Mihaila Šolohova 91, matični broj: 20878223, PIB: 107821084, pravno lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.

„Prodavac“ je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.

„Potrošač“ označava fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, odnosno posetioca internet prodavnice mmoc.rs koji odabere barem jedan proizvod iz asortimana Trgovca, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu Trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod pouzećem (gotovinom prilikom dostave proizvoda), uplatnicom  ili platnom karticom. Prosečni potrošač je potrošač koji je dobro obavešten i razumno obazriv, imajući u vidu društvene, kulturne i jezičke osobenosti.

„Ugovor na daljinu“ označava ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

„Sredstvo komunikacije na daljinu“ je sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora između trgovca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme. U smislu ovih Uslova korišćenja, sredstvo komunikacije na daljinu predstavlja Internet prodavnicu mmoc.rs.

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici mmoc.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. mmoc.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 88/2021 – dr. Zakon -u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.mmoc.rs smatra prodajom na daljinu.

 

 

Ugovor o prodaji

Ugovor o prodaji je svaki ugovor kojim prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluge.

 

 

Dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, potrošača na jasan i razumljiv način na srpskom jeziku i jeziku i pismu nacionalne manjine u skladu sa zakonom obavesti o osnovnim obeležjima robe ili usluge, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, prilikom ponude i prodaje  robe kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe, uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe ili usluge trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora potrošača obavesti i o trajanju ugovora, minimalnom trajanju ugovornih obaveza, funkcionalnosti, o kojima trgovac ima saznanja ili o kojima se razumno može očekivati da ima saznanja, postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama.

Trgovac nije dužan da potrošača obavesti o podacima navedenim u ovom odeljku, ako te pojedinosti očigledno proizlaze iz okolnosti zaključenja ugovora. Shodno navedenom, ovim Uslovima korišćenja, Mmoc.rs je obavestio Potrošača o svemu navedenom, budući da su isti javno objavljeni na internet stranici Mmoc.rs.Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, pored prethodno navedenih podataka, na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju, prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu; kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove; kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati, trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;, uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, obavezi da plati trgovcu razumne troškove, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev, kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno, o podatku da potrošač ne može da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora, postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe, trgovac je dužan da potrošača obavesti i o dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe, postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo, minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom, postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje potrošač na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi, mogućnosti pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje sporova koje trgovac unapred prihvata i načinima pristupa.

 

Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu i dostupan je na našoj prodajnoj internet stranici. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu: M.Military original clothing d.o.o. Mihaila Šolohova 91, Beograd 11000. Ukoliko se slučajno odlučite za odustanak od ugovora, molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu za odustanak, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoju delatnost, radi efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi potrošač.. U uputstvu ćemo Vam dati predlog kako da nam se proizvod najefikasnije i uz najmanje troškove vrati. Proizvodi koji su manjih dimenzija i nisu lomljivi, niti se razumno može očekivati da će se tokom transporta oštetiti, mogu se vratiti poštom. Kabastiji proizvodi, kao i proizvodi koji su lomljivi ili u vezi sa kojima se razumno može očekivati da se tokom transporta mogu oštetiti, treba da se vrate posredstvom kurirske službe Aks koja daje garanciju da će se proizvod vratiti u neoštećenom stanju. Radi utvrđivanja referentnih troškova vraćanja proizvoda, možete pogledati cenovnik kurirske službe Aks.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži,sa propratnom dokumentacijom, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom potrošača, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se potrošaču vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva pet mogu da budu relevantna:

– isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

– isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

– isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

– isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Obrazac za odustajanje od ugovora na daljinu možete preuzeti ovde.

 

Nesaobraznost

Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora, ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste i ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao, ako se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača, ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna  odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Trgovac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje, ako je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja i ako obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

 

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, ako opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene i ako otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru, značaj saobraznosti u konkretnom slučaju i da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

 

Garancija

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.

Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o:

1) pravima koja potrošač ima na osnovu ovog zakona i da garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru;

2) nazivu i adresi davaoca garancije;

3) nazivu i adresi trgovca ako on nije istovremeno i davalac garancije;

4) datumu predaje robe potrošaču;

5) podatke koji identifikuju robu (model, tip, serijski broj i sl.);

6) sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije;

7) trajanju garantnog roka i prostornom važenju garancije.

Davalac garancije je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list, koji se po pravilu sačinjava u pisanom obliku, na papiru.

Ukoliko se potrošač saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa koji je dostupan potrošaču.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

 

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Potrošač može reklamaciju podneti pismeno, usmeno ili u zapisnik u prodajnom objektu. Ovlašćeno lice kod trgovca, reklamaciju prima i istu zapisnički unosi u knjigu reklamacija.

U zapisnik o reklamaciji se unose sledeći podaci:

 1. Naziv pružene usluge
 2. Ime, prezime i adresa potrošača
 3. Datum pružanja usluge/isporuke robe
 4. Datum reklamacije
 5. Opis nedostatka na pruženoj usluzi, odnosno robi, prema opisu primaoca usluge
 6. Zahtev potrošača
 • vraćanje novca
 • otklanjanje greške
 1. Ukoliko je potrošač zbog nedostatka pretrpeo štetu u zapisnik se unosi i visina odštetnog zahteva
 2. Primedbe ovlašćenog lica u vezi sa reklamacijom, posebno da li je do reklamacije došlo zbog pogrešnog rukovanja od strane potrošača ili posledica greške trgovca, odnosno proizvođača
 3. Potpisi potrošača i lica ovlašćenog za primanje reklamacija

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Potrošač nema pravo na reklamaciju usluga ili prozvoda, ukoliko je nedostatak nastao njegovom krivicom (fizičko oštećenje, nestručno rukovanje, i sl.) ili ako je u trenutku kupovine robe znao i pristao na navedeni nedostatak.

Kada potrošač reklamira nedostatak za koji ne može pouzdano utvrditi kako je nastao (odnosno da li je nastao ili nije krivicom potrošača), trgovac je dužan da uz pismenu reklamaciju trgovca, reklamiranu uslugu dostavi proizvođaču-davaocu garancije, radi utvrđivanja stručnog mišljenja.

U slučaju reklamacije potrošača zbog nesaobraznosti potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca putem poštanskog operatera AKS-služba,koga trgovac šalje na traženu adresu kupca.

 

Načini rešavanja reklamacija

Poštovani kupci, 

na ovoj strani se možete bliže upoznati sa uslovima za reklamacije, kao i o mogućnostima rešavanja istih. Molimo Vas da radi bolje saradnje, pre nego što naručite neki proizvod iz naše ponude, pažljivo pročitate naredni tekst, kako biste na najbolji mogući način odreagovali u slučaju kvara.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA

 

UVODNE ODREDBE

Zakon o zaštiti potrošača stupio je na snagu 19. septembra 2021. godine (u daljem tekstu: Zakon), a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno 20. decembra 2021. godine, osim odredaba čl. 149. do 169. Zakona, koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno od 20. marta 2022. godine. S tim u vezi, odredbe ovog Pravilnika o načinu i postupku rešavanja reklamacija potrošača (u daljem tekstu: Pravilnik) primenjuju se od 20.12.2021. godine, osim odredaba Člana 12. do 14. ovog Pravilnika koje se primenjuju od 20.03.2022. godine.

PREDMET PRAVILNIKA

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se slučajevi u kojima potrošač može izjaviti reklamaciju, rokovi u okviru kojih potrošač može izjaviti reklamaciju, način izjavljivanja reklamacije, postupak trgovca sa primljenom reklamacijom, rokovi u okviru kojih je trgovac dužan da odgovori na reklamaciju, način na koji trgovac može odlučiti po izjavljenoj reklamaciji, mogućnosti odustanka od ugovora zaključenog na daljinu, te način i postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

ZNAČENJE IZRAZA

 

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju sledeća značenja:

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti;

Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun;

Prodavac je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe ili pružanju usluge;

Roba je telesna pokretna stvar, osim pokretnih stvari koje se prodaju u postupku izvršenja ili u drugom na osnovu zakona propisanom postupku;

Ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja;

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, u smislu Pravilnika, je način rešavanja sporova između potrošača i trgovca, pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u skladu sa zakonom;

SLUČAJEVI I ROKOVI U KOJIMA POTROŠAČ MOŽE IZJAVITI REKLAMACIJU

Član 3.

Potrošač ima pravo na reklamaciju u slučaju kada je isporučena roba nesaobrazna ugovoru ako:

 • je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 • se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 • je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i za nepravilnu instalaciju ili montažu robe koja je posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Prodavac ne odgovara za saobraznost ukoliko je nedostatak na robi nastao krivicom potrošača (uključujući, ali se ne ograničavajući na fizičko oštećenje, nestručno rukovanje, nestručna montaža ili instalacija, itd.).

Član 4.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;
 • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno oštećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 • vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 • značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 • da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi prodavac.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Član 5.

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, potrošač može da zahteva od prodavca da izvrši saobraznu uslugu.

Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno, potrošač može zahtevati raskid ugovora.

Ako izvršenje saobrazne usluge predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Član 6.

Potrošač može izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene.

Član 7.

Potrošač može izjaviti reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja prava po osnovu garancije u roku kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.

NAČIN IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJE

Član 8.

Potrošač može reklamaciju izjaviti:

 • Usmenim putem u maloprodajnim objektima prodavca na sledećim adresama:
 • M.Military Original Clothing-Zrenjaninski put 94,Beograd

Putem telefona, pozivom na broj prodavca: 011/ 271 00 05

 • Pisanim putem, upućivanjem preporučene pošiljke na sledeće adrese maloprodajnih objekata prodavca:
 • M.Military Original Clothing – Zrenjaninski put 94, Beograd
 • Elektronskim putem, slanjem e-maila na e-mail adresu prodavnice mmoc@mmoc.rs

Potrošač može da izjavi reklamaciju samo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

POSTUPAK PRODAVCA SA PRIMLJENOM REKLAMACIJOM

 

Član 9.

Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju i da istu evidentira u knjigu reklamacija.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

U zapisnik o reklamaciji unose se sledeći podaci:

 1. naziv kupljene robe sa specifikacijom robe/pružene usluge;
 2. ime, prezime, adresa potrošača/primaoca usluga;
 3. datum kupovine robe/pružanja usluge;
 4. datum reklamacije;
 5. opis nedostatka na robi/usluzi, prema opisu potrošača;
 6. zahtev potrošača u vezi sa kupljenom robom/pruženom uslugom (popravka/zamena/umanjenje cene/raskid ugovora i povrat novca);
 7. ukoliko je potrošač zbog nedostatka na robi pretrpeo štetu, u zapisnik se unosi i visina odštetnog zahteva;
 8. napomene ovlašćenog lica za prijem reklamacije u vezi sa reklamacijom (posebno da li je do reklamacije došlo usled nestručnog i/ili nesavesnog rukovanja od strane potrošača)
 9. potpisi potrošača i lica ovlašćenog za prijem reklamacije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, prodavac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

ROKOVI I NAČIN POSTUPANJA PRODAVCA SA PRIMLJENOM REKLAMACIJOM

 

Član 10.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz prethodnog stava ovog Člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz prethodnog stava ovog Člana.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da izda potrošaču pisanu potvrdu ili da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija, niti je dužan da postupi u skladu sa stavom 1 ovog Člana.

ODUSTANAK OD UGOVORA KOJI JE ZAKLJUČEN NA DALJINU

 

Član 11.

Potrošač ima pravo da u roku od 14 dana odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem internet stranice prodavca, potpisivanjem izjave o odustanku.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: izjava o odustanku).

Izjava o odustanku smatra se blagovremenom ako je poslata prodavcu u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

 

Član 12.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Lista tela za vansudsko rešavanje sporova: https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Član 13.

Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova pred nadležnim Telima.

Tela su lica koja imaju svojstvo posrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova, koja su diplomirala na pravnom fakultetu, stekla nakon diplomiranja dve godine iskustva u građanskopravnoj materiji i koja su upisana u listu tela koju vodi nadležno Ministarstvo.

PRAVO NA VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA

Član 14.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se:

 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • kod neposrednih pregovora između potrošača i trgovca;
 • prilikom nastojanja sudija da spor u toku sudskog postupka reše mirenjem strana;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača;

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe zakona.

Član 16.

Pravilnik će se primenjivati od dana 20.12.2021. godine, izuzev članova 12. do 14. Pravilnika, koji će početi da se primenjuju počev od dana 20.03.2022. godine.

Pravilnik će se objaviti na internet stranici M.MILITARY ORIGINAL CLOTHING  i istaći u maloprodajnim objektima M.MILITARY ORIGINAL CLOTHING  .

Donošenjem ovog Pravilnika, Pravilnik o načinu i postupku rešavanja reklamacija potrošača od dana 22.09.2014. godine prestaje da važi i stavlja se van snage.

 

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite mmoc.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

 

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Internet prodavnice Mmoc.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice mmoc.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Detaljna politika privatnosti je objavljena na internet stranici Mmoc.rs i možete joj pristupiti ovde.

 

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Mmoc.rs ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti mmoc.rs. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na Mmoc.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

 

Vaš nalog

Ukoliko koristite Mmoc.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem Mmoc.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti Mmoc.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Mmoc.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije Mmoc.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

 

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci

Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na Mmoc.rs. Mmoc.rs ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na Mmoc.rs. Protiv takvih aktivnosti Mmoc.rs može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

 

Opisi proizvoda

Mmoc.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe Mmoc.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

 

Cene proizvoda

Sve cene proizvoda navedene na sajtu sa uračunatim PDV-om. Mmoc.rs se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. Mmoc.rs rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu, npr. umesto 10 000 je navedena cena 100 din, i sl. Ovo se odnosi na redovne cene i specijalne cene.

 

Radno vreme

Online prodavnica mmoc.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Mmoc.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci Mmoc.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

 

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. M.Military original clothing se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, M.MILITARY ORIGINAL CLOTHING. ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. M.MILITARY ORIGINAL CLOTHING. može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a M.MILITARY ORIGINAL CLOTHING.. se ne obavezuje da ga ažurira. sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa M.MILITARY ORIGINAL CLOTHING. lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

 

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, M.MILITARY ORIGINAL CLOTHING. njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

 

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Mmoc.rs.

 

Povraćaj PDV stranom kupcu – putniku

Uslovi i način ostvarivanja prava na refundaciju PDV putniku, koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište (u daljem tekstu: putnik), za dobra kupljena u Republici Srbiji koja otprema u inostranstvo, propisani su Zakonom o PDV i čl. 83 – 86. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (”Sl. glasnik RS” br. 37/21, 64/21, u daljem tekstu: Pravilnik).

Putnik koji kupljena dobra u Republici Srbiji otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ima pravo na povraćaj PDV, ako:

1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

2) je ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV;

3) poseduje dokaze da ih je otpremio u inostranstvo.

Ličnim prtljagom smatra se prtljag u kojem putnik otprema u inostranstvo kupljena dobra. Vrsta i količina dobara ne smeju biti takvi da ukazuju da je reč o dobrima za komercijalne svrhe.

Ukupna vrednost isporučenih dobara je vrednost dobara iskazana u jednom računu ili u više računa istog prodavca izdatih u vremenskom periodu počev od dana izdavanja prvog računa zaključno sa istekom tri kalendarska meseca koji slede kalendarskom mesecu u kojem je izdat prvi račun.

Putnik ima pravo na povraćaj PDV ako je dobra kupio u objektu prodavca u kojem prodavac obavlja delatnost prodaje dobara.

Dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo smatraju se:

1) zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom ili elektronskom obliku izdat u skladu sa Pravilnikom, koji je overio carinski organ;

2) račun za isporučena dobra.

Računom se smatra dokument izdat u skladu sa Zakonom o PDV, kao i fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje evidentiranje prometa.

Trgovac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV.

 

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV

Na zahtev putnika koji kupuje dobra trgovac dobara u Republici popunjava i izdaje, odnosno izrađuje zahtev za povraćaj PDV, u papirnom obliku na obrascu ZPPPDV ili u elektronskom obliku.

 

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV u papirnom obliku

Zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom obliku (ZPPPDV) izdaje se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju trgovac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji. U tom slučaju, račun i zahtev putnika za povraćaj PDV moraju biti potpisani od strane trgovca.

Prilikom napuštanja carinske teritorije Republike Srbije, putnik daje na uvid carinskom organu kupljena dobra, kao i račun, odnosno račune i original i kopiju zahteva putnika za povraćaj PDV koji je izdat u papirnom obliku.

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV u elektronskom obliku

Trgovac može i u elektronskom obliku da izda zahtev putnika za povraćaj PDV. Primerak zahteva koji je izdat u elektronskom obliku trgovac štampa i predaje kupcu, u kom slučaju zahtev i račun ne moraju da sadrže potpis trgovca.

Prilikom napuštanja carinske teritorije Republike Srbije, carinski organ vrši uvid u zahtev u svom informacionom sistemu, odnosno uvid u odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV.

Ukoliko su uslovi za povrćaj PDV ispunjeni, carinski organ overava zahtev putnika za povraćaj PDV elektronskim pečatom u informacionom sistemu, odnosno overava odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom i pečatom. Nakon toga carinski organ vraća putniku račun, odnosno račune.

 

Podnošenje zahteva za povraćaj PDV

Putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV se vraća ako u roku od 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo dostavi trgovcu od kojeg su kupljena dobra ili operatoru dokumentaciju na kojoj je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV.

Dostavljanjem dokumentacije smatra se da je podnet zahtev putnika za povraćaj PDV.

Zahtev putnika za povraćaj PDV može da se podnese lično, poštom ili preko drugog lica. Ako se zahtev putnika za povraćaj PDV podnosi poštom, putnik mora da navede račun na koji će mu se izvršiti povraćaj PDV.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet trgovcu, trgovac vraća putniku ukupan iznos PDV koji je plaćen kao deo naknade za kupljena dobra u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ukupan iznos PDV), umanjen ili bez umanjenja za naknadu (proviziju) prodavca.

Povraćaj PDV putniku vrši se u dinarima, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun koji je naveden u zahtevu putnika za povraćaj PDV podnetog poštom.

Isplata u gotovini vrši se odmah, a isplata na račun u roku od 15 dana od dana prijema zahteva putnika za povraćaj PDV.

Putnik, odnosno drugo lice preko kojeg je putnik podneo prodavcu ili operatoru zahtev putnika za povraćaj PDV, na originalu zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom potvrđuje da mu je vraćen PDV u gotovini, a ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku odgovarajućom potvrdom u informacionom sistemu.

 

KONTAKT

M.Military Original Clothing

Ulica: Zrenjeninski put 94, Beograd
Tel: +381 63 326 326, +381 63 326 329
E-mail: mmoc@mmoc.rs

PIB 107821084

MB 20878223